Tercera Secció: LA VIDA

 

A la Tercera Secció no es desenvolupa cap joc pedagògic. Es marcaran uns objectius generals i un mètode a seguir. Desprès, això es concretà per a cada grup d’edat.

 

Els objectius de la secció són:

1.     Desenvolupar i potenciar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració individual.

2.    Transmetre uns valors que proporcionin al jove uns criteris interns d’actuació i convivència (solidaritat, respecte, feina en equip,...)

3.     Potenciar el grup com element dinamitzador del Club (són els majors)

4.     Potenciar el sentiment de ser poble i estimar-lo.

 

Es marcaran unes línies directrius a l’hora de realitzar les activitats, però es podem adaptar a les possibilitats de cada grup.

 

  1. Donar a conèixer al Club i al barri que som la tercera secció, que som els majors, per això s’estableixen activitats enfocades a tota  la gent, essent la tercera secció responsable de l’activitat, ja sigui només un grup o tota la secció.
  2. Donar molta importància a la relació que es manté amb els pares. Que els al·lots siguin majors no vol dir que s’hagi de perdre el contacte amb els pares, al contrari, tal vegada és l’etapa on s’hauria de fer més visites, per tal d’establir uns mateixos criteris amb ells a l’hora de actuar davant el seu fill. (Tenint en compte que ells són els seus pares i nosaltres el seu amic)
  3. Establir moments de intercanvi dins de la mateixa secció, així es continua un camí iniciat a les altres seccions i estableix dinàmica d’unió a la tercera secció.
  4. Treballar molt per parelles (monitor i monitora amb els seus al·lots). És l’únic camí per poder mantenir una bona relació amb l’al·lot, conèixer-lo i poder tractar els problemes que es detectin. Així es fomentarà el diàleg entre al·lot en els moments difícils (Adolescència), és convenient fer moltes acampades ja que s’aconsegueix molt mes que qualsevol dissabte vespre al Club. El monitor es converteix en un gran amic.