3a secció:

La Vida

 

A la Tercera Secció no es desenvolupa cap joc pedagògic, es marquen uns objectius generals i un mètode a seguir. Desprès, això es concreta per a cada grup d’edat. Els objectius de la secció són:

1.     Desenvolupar i potenciar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració individual.

2.    Transmetre uns valors que proporcionin al jove uns criteris interns d’actuació i convivència, com la solidaritat, el respecte, la feina en equip, etc. 

3.     Potenciar el grup com element dinamitzador del Club, ja que són els majors.

4.     Potenciar el sentiment de ser poble i estimar-lo.

 

Hi ha unes línies directrius a l’hora de realitzar les activitats, però es poden adaptar a les possibilitats de cada grup.

 

  1. Donar a conèixer al Club i al barri que son la 3a secció, que son els majors, per això s’estableixen activitats enfocades a tota  la gent, essent la tercera secció responsable de l’activitat, ja sigui només un grup o tota la secció.
  2. Donar molta importància a la relació que es manté amb les famílies. Que els al·lots siguin majors no vol dir que s’hagi de perdre el contacte amb les famílies, al contrari, tal vegada és l’etapa on s’hauria de fer més visites, per tal d’establir uns mateixos criteris amb elles a l’hora de actuar davant els joves. 
  3. Establir moments d'intercanvi dins de la mateixa secció, així es continua un camí iniciat a les altres seccions i estableix dinàmica d’unió a la tercera secció.
  4. Treballar molt per parelles (monitor/a amb els seus joves). És l’únic camí per poder mantenir una bona relació amb l’al·lot/a, conèixer-lo/a i poder tractar els problemes que es detectin. Així es fomentarà el diàleg entre joves en alguns moments difícils de l'adolescència, és convenient fer moltes acampades ja que s’aconsegueix molt mes que qualsevol dissabte vespre al Club. El monitor o la monitora es converteix en un gran amic o amiga.